Περιγραφή

Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης εντάσσεται στο πλαίσιο εκείνο, που θα επιτρέψει να εκτιμηθεί ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων που έχουν τεθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που διαπιστώνονται, ώστε να καλύπτει τις αδυναμίες του αλλά και την απόσταση που το χωρίζει από τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Στην Ελλάδα το ζήτημα της αξιολόγησης είναι και πάλι επίκαιρο, καθώς μόλις τώρα αρχίζει να γίνεται συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσμου η ανάγκη για μια νέα θεώρηση της αξιολόγησης που θα συνδέεται με τη βελτίωση και την καλυτέρευση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Στο πλαίσιο αυτό με την παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε να διασαφηνίσουμε την έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, να προσδιορίσουμε τους σκοπούς, τα αντικείμενα και τα κριτήριά της και να παρουσιάσουμε τα βασικά μοντέλα και τους τύπους της. Επίσης, παρουσιάζουμε την ιστορική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά του θεσμού.

Σχόλια


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα