Περιγραφή

Η οργανωσιακή κουλτούρα προσέλκυσε το ενδιαφέρον ερευνητών και ακαδημαϊκών τα τελευταία χρόνια. Βασική αιτία ανάπτυξης του ενδιαφέροντος για το θέμα, τόσο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά πρόσφατα και στο χώρο της εκπαίδευσης, στάθηκε η δυσκολία εξήγησης της διαφοροποίησης όμοιων οργανισμών ανάμεσα σε στόχους και αποτελέσματα, στις στρατηγικές και την εφαρμογή τους. Η οργανωσιακή κουλτούρα διαμορφώνεται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Στο σχολείο συγχέεται και με το σχολικό κλίμα αν και διαφέρει ως προς τη δομή της, το χρόνο που απαιτείται για να διαμορφωθεί και τη μεγαλύτερη αντοχή της στις αλλαγές. Στην παρούσα εργασία αναδεικνύεται ο σημαντικός της ρόλος μέσα από τη διερεύνηση των αντιλήψεων των διευθυντών για το ρόλο της οργανωσιακής κουλτούρας σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

Σχόλια