Περιγραφή

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μία κρίσιμη ανάγκη στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Υπό το πρίσμα αυτό διερευνήθηκαν οι απόψεις των διδασκόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όσον αφορά τις αναπτυξιακές τους ανάγκες, τις επαγγελματικές τους προκλήσεις καθώς και το βαθμό στον οποίο καλύπτονται αυτές από την πολιτική ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού του πανεπιστημίου. Έγινε έρευνα και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί γι’ αυτούς μία αναγκαιότητα την οποία όμως καλύπτουν έξω από τους κόλπους του ανοικτού πανεπιστημίου. Τέλος, διατυπώθηκαν συμπεράσματα και προτάσεις για το καίριο αυτό ζήτημα της δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξής τους.

Σχόλια