Περιγραφή

Η διευρυμένη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, που δίνουν έμφαση στην διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχουν πλέον επιδράσει δυναμικά σε όλο το φάσμα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τείνουν να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο της (e-) εκπαιδευτικής πρακτικής. Η αναγκαιότητα δημιουργίας ίσων ευκαιριών σε αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της δια βίου μάθησης και η απαλλαγή από τις χωροχρονικές δεσμεύσεις που επέβαλε ο παραδοσιακός τρόπος, καταξίωσαν την ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση (open & distance learning), ως ένα ισότιμο και εξίσου αποτελεσματικό πλαίσιο εκπαίδευσης με εκείνο της συμβατικής.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα εικονικά περιβάλλοντα που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο των φίλων της κοινωνικής δικτύωσης, όσο και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (κυρίως του εξωτερικού), είναι το Second Life (SL). Η κυρία συνεισφορά της παρούσας έρευνας, συνίσταται στην ανάδειξη της καταλληλότητας του SL για την οργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων από απόσταση και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της αφενός στον τρόπο εκμετάλλευσης του ως μέσο εκπαιδευτικής υποστήριξης που θα αυξάνει τη μαθησιακή ικανότητα και αφετέρου στη μετουσίωση του κοινού πολυχρηστικού περιβάλλοντος σε ένα φυτώριο γνώσης και δράσης για τους εκπαιδευόμενους χρήστες της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχόλια