Περιγραφή

Οι σύγχρονες παγκόσμιες κοινωνίες, για να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές προκλήσεις, οφείλουν να αποτελούν ανταγωνιστικά και βιώσιμα παραγωγικά πρότυπα. Η εκπαίδευση, όντας θεμελιώδης κοινωνικός πυλώνας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης, προόδου και αειφορίας. Η παραπάνω προβληματική αποτέλεσε την αφόρμηση διερεύνησης του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, μιας και αυτό θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά στην Ευρώπη. Με την ανάλυση του κλάδου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάνοντας χρήση των εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, διασαφηνίζονται και αναδεικνύονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία του εκπαιδευτικού της μοντέλου, οι ευκαιρίες, οι απειλές, αλλά και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που δύναται να προκύψουν.

Σχόλια