Περιγραφή

Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζεται η έννοια του Ολοήμερου Σχολείου, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού στη χώρα μας αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες και αναλύονται οι λόγοι που επέβαλαν τη λειτουργία του. Αναλύονται οι σκοποί και οι στόχοι του, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και περιγραφής της σημερινής κατάστασης του Ολοήμερου Δημοτικού και εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με τις αδυναμίες του αλλά και προτάσεις που θα συνέβαλαν στην ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του. Αναδεικνύεται επίσης η κτιριακή υποδομή των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων σήμερα και κατατίθενται προτάσεις για την κτιριακή υποδομή του Ολοήμερου Σχολείου του μέλλοντος.
Παρουσιάζεται, επίσης, η ερευνητική προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Όπως προκύπτει από την εργασία μας, το Ολοήμερο Σχολείο συνεχίζει να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε αυτό να μεταρρυθμισθεί εσωτερικά και εξωτερικά, ξεπερνώντας τις αδυναμίες και τις αρρυθμίες του παραδοσιακού σχολείου.

Σχόλια