Περιγραφή

Το ανά χείρας πόνημα αποτελεί προϊόν της διπλωματικής μου διατριβής στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα την «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Την περίοδο της συγγραφής του επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση στον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς είχε μπει σε εφαρμογή το Π.Δ. 152/2013 περί αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο ταραγμένο, τότε, εκπαιδευτικό συγκείμενο, οι διευθυντές κλήθηκαν να αναλάβουν νέους και πιο απαιτητικούς ρόλους. Εύλογα, τέθηκαν ερωτήματα αναφορικά με τις παραμέτρους, οι οποίες θα συντελούσαν περισσότερο στον καθορισμό της εργασιακής συμπεριφοράς των διευθυντών στο σχολείο. Ένας δυναμικός τρόπος για απόκτηση γνώσης για τους διευθυντές ως οντότητες ήταν η εξέταση των πεποιθήσεων τους.