Περιγραφή

Η καινοτομία είναι μια διαδικασία ανάπτυξης ή διαμόρφωσης νέων ιδεών και διαδικασιών, με άμεσο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού όπως και την επίτευξη των στόχων του. Όταν αναφερόμαστε σε μια σχολική μονάδα, η εφαρμογή της καινοτομίας απαιτεί τη συμμετοχή κάθε μέλους της εκπαιδευτικής μονάδας με βάση το ρόλο που αυτό επιτελεί. Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια ορισμού της καινοτομίας και του τρόπου εφαρμογής της με βάση τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς που θέτει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα παρουσιάζεται ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, ενώ τέλος παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι επιπτώσεις της στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά