Περιγραφή

H επαγγελματική ευημερία των εκπαιδευτικών εκφράζει τη θετική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την αρμονική συνύπαρξη των ειδικών περιβαλλοντικών παραγόντων με τις προσωπικές ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της επαγγελματικής ευημερίας των εκπαιδευτικών διαδραματίζει το στυλ ηγεσίας. H παρούσα εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει τη σχέση του στυλ ηγεσίας με την επαγγελματική ευημερία εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε λυκειακές τάξεις. Επιπλέον, αναζητά πιθανές συσχετίσεις της επαγγελματικής ευημερίας των εκπαιδευτικών με τα δημογραφικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, με τα αντίστοιχα των διευθυντών τους καθώς και μ’ αυτά της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν.

Σχόλια