Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί ένα πλήρες βοήθημα για τους μαθητές των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου.
Η ύλη είναι χωρισμένη σε ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:
• αναλυτικά όλη τη θεωρία με παρατηρήσεις, σχόλια και παραδείγματα
• ερωτήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης της θεωρίας
• λυμένες ασκήσεις
• προτεινόμενες ασκήσεις για λύση κλιμακούμενης δυσκολίας, ταξινομημένες σύμφωνα με τον τρόπο επίλυσής τους
• συνδυαστικές ασκήσεις

Σχόλια