Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια τον 20ου αιώνα είχαμε μια σειρά θεμελιακών αλλαγών σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής.
Ποιες είναι εκείνες οι εξελίξεις και αλλαγές που συνηγορούν στην άποψη ότι σε εκείνη την περίοδο, που συνεχίζεται στον 21ο αιώνα, έχουμε μια διαρκώς επιταχυνόμενη διαδικασία σταδιακού εκδημοκρατισμού της κουλτούρας;
Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που παρεμποδίζουν ή απειλούν αυτή τη διαδικασία;

Σχόλια