Περιγραφή

Σκοπός σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΣΕΕ: «Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας».
Με το προαναφερόμενο άρθρο στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικοί σκοποί της ΕΕ, αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία για τη δημιουργία ενός Χώρου Ειρήνης, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), σε σχέση-σύγκριση με την προγενέστερή Συνθήκη της Νίκαιας, καθώς ο σκοπός αυτός εφεξής μνημονεύεται πριν ακόμη και από την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Σχόλια