Περιγραφή

Το μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων - Πόρων (ΕΑ-Π) είναι ένα γενικό και ευέλικτο μοντέλο άγχους και παρακίνησης, το οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό την κατανόηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στην ψυχολογική ευημερία (ή διαταραχή) των εργαζομένων. Έχει εφαρμοστεί σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα. Πολυάριθμα ερευνητικά δεδομένα έχουν υποστηρίξει τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου των ΕΑ-Π και έχουν προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση με τον έλεγχο νέων σχέσεων. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένες μελέτες από την εφαρμογή του μοντέλου αυτού στον χώρο της προπονητικής. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης αφορά στον έλεγχο της εφαρμοσιμότητας του μοντέλου των ΕΑ-Π στον χώρο της προπονητικής ομαδικών αθλημάτων και στην επέκταση και βελτίωση του μοντέλου με την ενσωμάτωση νέων μεταβλητών.

Σχόλια