Περιγραφή

Οι κλινικές δοκιμές διασφαλίζουν σε κάποιο βαθμό την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των φαρμακευτικών ουσιών στον άνθρωπο. Παράλληλα, συνοδεύονται από σημαντικό αριθμό ζητημάτων που αναφύονται πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή τους. Τα ζητήματα αυτά, μεταξύ άλλων, άπτονται ηθικών αλλά και θεολογικών προεκτάσεων που χρήζουν επισταμένης διερεύνησης. Η παρούσα διατριβή, καταδύεται, για πρώτη φορά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, στο σύγχρονο προβληματισμό της θεολογικής και ηθικής θεώρησης των κλινικών δοκιμών.

Σχόλια