Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τη δομή, τις οδηγίες χρήσης και τους
δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας του Φωνολογικού Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών (ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 6-8).

Το ΦΩ.Τ.Α.ΔΥ.Σ 6-8 είναι ένα ψυχομετρικό ανιχνευτικό μέσο εντοπισμού των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας με τάση εμφάνισης δυσκολιών στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή.

Σχόλια