Περιγραφή

Είναι γεγονός ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον προωθεί την ενεργητική εμπλοκή, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την αλληλεπίδραση σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών σεναρίων στα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου, προσαρμοσμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μάθηση. Μία εναλλακτική προσέγγιση.

Σχόλια