Περιγραφή

Στη ζωή καθένας, μόνος προχωράει.
Στα προβλήματά του, κανείς δε χωράει.
Αυτός έχει μόνο, όλη την ευθύνη.
Δεν αφήνει άλλον, να τον κατευθύνει.

"Αρτία Γνώσις, Δικαία Κρίσις"

Σχόλια