Η Αναγκαιότητα Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη Διδακτική Διαδικασία: Διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θήβας
Κιούση Σεραφούλα Π.
Bookstars Εκδόσεις - Free Publishing


Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θήβας
Στην παρούσα πιλοτική ερευνητική εργασία, διερευνώνται οι απόψεις 31 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν σε γυμνάσια και Λύκεια της Θήβας, όσον αφορά παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, λειτουργούν ως εμπόδια στην ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία. Διερευνάται επίσης η συσχέτιση μεταξύ των απόψεων αυτών και της πεποίθησής τους για την αναγκαιότητα διδακτικής ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, την ηλικία, την εμπειρία και την ειδικότητά τους. Από τη διερεύνηση προέκυψε, ότι η άποψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που διαμορφώνει την πεποίθησή τους για την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σ’ αυτή.