Περιγραφή

­As κοιτάξουμε γύρω μας. As σκεφτούμε για τον κόσμο που ζούμε. As προβληματιστούμε για τη ζωή τη δική μαs και των άλλων. As αναζητήσουμε την αλήθεια για την ανθρώπινη ύπαρξη, τη ζωή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο φιλοξενείται η ύπαρξή μαs. Η βιολογία είναι διαθέσιμη. Περιμένει τις ερωτήσεις μαs. Είναι έτοιμη να μαs απαντήσει. Η βιολογία είναι ο καταλύτης της γνώσης μαs για τη ζωή. Είναι μια επιστήμη τόσο ζωντανή, όσο ζωντανά είναι και τα αντικειμενά της. Ανακαλύπτει και οικοδομεί τη γνώση μέσα από την κατάδυσή μας στη ζωή. As την αφήσουμε να μαs ξεναγήσει στον κόσμο που ζει μέσα μαs και γύρω.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σαs δεν είναι θησαυροφυλάκιο όπου φυλάσσεται η πολύτιμη γνώση. Δεν αποτελεί το απαύγασμα της ανθρώπινης διανόησης. Κανένα βιβλίο δεν είναι σε θέση να συμπυκνώσει τη γνώση, την επιστήμη. Τα βιβλία είναι κλειδιά, αλλά και πυξίδεs. Είναι τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα του θησαυροφυλακίου της γνώσης. Είναι οι πυξίδεs, οι χάpτεs που θα σαs καθοδηγήσουν στκ δαιδαλώδες διαδpομέs της. Είναι τα εργαλεία που θα σαs βοηθήσουν να αδράξετε τη γνώση. Aδpάξτε τη γνώση και αξιοποιήστε την. Avακαλύψτε τη χρηστικότητα των παραθεμάτων, των δραστηριοτήτων, των ερωτήσεων και των προβλημάτων. Ερευνήστε κι εσείs οι ίδιοι με τις «Mικpέs έρευvεs και εpγασίεs». Το υλικό που συνοδεύει το κείμενο (παραθέματα) έχει στόχο να βοηθήσει σε μια περισσότερο διεξοδική και αμεσότερη αξιοποίηση των θεωρητικών δεδομένων, ώστε να διευκολυνθεί η ερμηνεία των γεγονότων και εμπειριών από την καθημερινή ζωή και να βοηθηθούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση σε ορισμένα θέματα, αvατpέχοvταs απευθείαs στις πηγέs μας. Τα κείμενα «As σκεφτούμε» έχουν ωs σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κριτιης στάσης απέναντι στη γνωστική ύλη, δίvοvταs ταυτόχρονα και το έναυσμα για συζήτηση μέσα στην τάξη. Οι ερωτήσεις, οι δpαστηpιότητεs και τα προβλήματα για επανάληψη που υπάρχουν στο τέλοs κάθε κεφαλαίου σάs δίνουν την ευκαιρία να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε. Η συνεργασία με τους συμμαθητέs και η αυτενέργεια θα οικοδομήσουν ένα νέο τρόπο κατάκτησης της γνωστικης ύλης και οι μικpέs, απλέs έpευvεs, οι οποίεs θα πραγματοποιούνται και θα παρουσιάζονται στην τάξη, θα μετατρέπουν τη θεωρία σε οργανωμένη γνώση και γνωστική εμπειρία.

Σχόλια