Περιγραφή

«Χρειάστηκε αρκετός καιρός προκειμένου ολόκληρη η νέα τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα με την κιμωλία, να γίνει αποδεκτή από τους καθηγητές και να καταστεί ανιαίο και αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η τεχνολογία πρέπει να υποστηρίξει αυτό που ήδη κάνουμε, και πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν εκεί όπου εργαζόμαστε και ζούμε».
«Η τεχνολογία μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε τη Φυσική Αγωγή - από την πρώτη χρήση της στη δημιουργία αναφορών φυσικής κατάστασης μέχρι την μελλοντική χρήση των ολογραμμάτων ως προσωπικών γυμναστών. Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Πρόκειται για μια διαδικασία και ένα εργαλείο για την αύξηση της μάθησης του μαθητή και της παραγωγικότητας του καθηγητή. Ως εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτήν, να την μάθουμε, και να τη χρησιμοποιήσουμε».Σχόλια