Περιγραφή

(...Πέντε δε ως σαφώς αποδεικνύεται, υπήρξαν οι τρόποι, δι' ων διενοήθη ο Ρήγας να παρασκευάση την εκ νεκρών ανάστασιν του γένους, η δια καταλλήλων δημοσιευμάτων διαφώτισις των υποδούλων Ελλήνων περί του πάλαι μεγαλείου της πατρίδος και υπέκκαυσις της φιλοπατρίας αυτών, η σύστασις πολυκλάδου επαναστατικής εταιρείας, η σύμπραξις μετά του Πασβάνογλου, η συνεννόησις μετά της Γαλλίας και η έκδοσις εν τη κρισίμω ώρα επαναστατικής προκηρύξεως προκαλούσης τον συναγερμόν του έθνους και διδούσης το σύνθημα της εθνικής αναστάσεως.

Ο Ρήγας επιδιδόμενος εις την έκδοσιν βιβλίων διαφωτιζόντων το έθνος αυτού περί της αρχαίας δόξης, εν πλήρει επιγνώσει και ψυχολογικώτατα διεγίνωσκε τα σωτήρια επακόλουθα τοιούτου μέτρου.

Η δουλεία δεν στηρίζεται εις μόνον το δόρυ των κατακτητών, αλλά και εις την αμάθειαν των δεδουλωμένων...)

Ο μέγας ιστορικός και φιλόλογος Σπυρίδων Π. Λάμπρος, μας παρουσιάζει με το παρόν βιβλίο, άγνωστες πτυχές της ζωής, του σημαντικότατου έργου και του τραγικού θανάτου του πρωτεργάτη της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ρήγα Βελεστινλή - Φεραίου.

Σχόλια