Περιγραφή

Η μελέτη αυτή ερευνά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία της φιλοσοφίας σε μη φιλοσοφικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων από τη σκοπιά των διδασκόντων.

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να σκιαγραφηθεί η εικόνα που έχει η συγκεκριμένη κατηγορία διδασκόντων για το μάθημα της φιλοσοφίας και να ανιχνευθεί ο βαθμός επιρροής της κατάρτισής τους στη συνειδητοποίηση της σημασίας της αλληλόδρασης των μελών του διδακτικού πεδίου.
Με βάση το υλικό που συγκεντρώθηκε από συνεντεύξεις καταγράφηκαν συστηματικά και σχολιάστηκαν απόψεις διδασκόντων σχετικά με το μάθημα της φιλοσοφίας, το περιεχόμενό του, τη θέση του στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων τους, καθώς και τους διδακτικούς στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας του. Διερευνήθηκαν οι τρόποι αξιολόγησης της κατανόησης των φοιτητών και η αναγνώριση του βαθμού ανταπόκρισής τους στη διδασκαλία αυτού του γνωστικού αντικειμένου. Η ανάλυση των παραμέτρων αυτών επέτρεψε, στον βαθμό που ήταν εφικτό, την κατηγοριοποίηση των διδασκόντων που συμμετείχαν στην έρευνα και τη συγκρότηση του προφίλ τους.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά