Περιγραφή

Το παρόν δημοσίευμα αναφέρεται ειδικά στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας στην Αγγλία και Ελλάδα και αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο (θεωρητικό) παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις του επαγγελματισμού, με βάση τις οποίες αποτιμάται το είδος του επαγγελματισμού που προωθείται στις δύο αναφερόμενες χώρες. Αποδεικνύεται, μεταξύ των άλλων, ότι ο επαγγελματισμός, που διαμορφώνουν οι πρόσφατες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, είναι περισσότερο τεχνοκρατικός και κατά συνέπεια αντιτίθεται στον επαγγελματισμό που ορίζεται ως συναδελφικός έλεγχος της εργασίας από τους παρόχους της. Στο δεύτερο μέρος (το εμπειρικό) διερευνώνται οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας, διευθυντών σχολικών μονάδων και μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
παιδαγωγικών σχολών που ασχολούνται με την προσχολική εκπαίδευση.

Σχόλια