Περιγραφή

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 στην Ελλάδα άρχισαν να εμφανίζονται αλλαγές στη ρύθμιση της εργασίας στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Όμως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί είναι ραγδαίες, βίαιες και μαζικές, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το εργασιακό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αποσυλλογικοποίηση και προβλήματα που συνδέονται με το οικονομικό και κοινωνικό κύρος των εργαζομένων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προκύπτουν δύο βασικά ερωτήματα:
- Ποιοι είναι οι εργασιακοί παράγοντες που επηρεάζουν το κοινωνικό κύρος των εργαζομένων;
- Τι είδους μεταβολές συντελούνται στο κοινωνικό τους κύρος;
- Πως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις αλλαγές;
- Τι σημαίνουν τα παραπάνω για το μέλλον της εργασίας;

Μέσα από την βιβλιογραφία και εμπειρική μελέτη στη ΔΕΗ επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα. Ο ρόλος της ΔΕΗ στην οικονομία και την εργασία είναι σημαντικός και έχει να κάνει με τον ρόλο της ως παραγωγός και διανομέας ενέργειας της χώρας. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι οι νέες πρακτικές και πολιτικές πρώτα εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα και έπειτα εφαρμόζονται σε άλλες επιχειρήσεις.

Σχόλια