Περιγραφή

Κατανοώ:
- 21 Θεματικές Ενότητες που καλύπτουν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης
- επίκαιρα κείμενα σύγχρονων επιφυλλιδογράφων
- βιβλιοπροτάσεις σε κάθε ενότητα
- γλωσσάρι για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου

Ασκούμαι:
- 62 Κριτήρια Αξιολόγησης που περιλαμβάνουν όλα τα πιθανά ερωτήματα των εξετάσεων
- 110 προτεινόμενα θέματα Παραγωγής Λόγου, ενταγμένα σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Σχόλια