Περιγραφή

Η "Εισαγωγή στην τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές" συμπληρώνει την ελληνική βιβλιογραφία με ένα διδακτικό σύγγραμμα για τη σύγχρονη τραπεζική οικονομική. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε ότι οι κεφαλαιαγορές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να μην συνδέονται με το τραπεζικό σύστημα. Τίτλοι της κεφαλαιαγοράς αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών, οι τραπεζικές εργασίες έχουν διεθνοποιηθεί και η παγκοσμιοποίηση έχει συνδέσει τα τραπεζικά συστήματα αυξάνοντας σημαντικά την έννοια του συστημικού κινδύνου. Οι συγγραφείς εισάγουν με έναν απλό τρόπο σημαντικές έννοιες σχετικά με την λειτουργία των τραπεζών και τον ρόλο τους στην χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι παρουσιάζονται ενδελεχώς ενώ δίνονται πολλά παραδείγματα κάλυψης αυτών με την χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αναδεικνύουν τη σημασία των κεφαλαιαγορών και των διαπραγματευτών τίτλων, και την αλληλεπίδρασή τους με την άσκηση νομισματικής πολιτικής εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών. Η διάκριση μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής είναι εμφανής στο βιβλίο. Οι κεντρικές τράπεζες παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο για την διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος μιας χώρας και την σταθερή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και σαν φύλακες της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Περιέχοντας αρκετές μελέτες περίπτωσης από πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις προβάλλουν τις βασικές αιτίες, τις επιπτώσεις και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων.
Το κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει εκτενώς τα θέματα που διαπραγματεύεται σε τρεις φάσεις: (Ι) με ικανή συζήτηση για την κατανόηση των θεμάτων, (ΙΙ) με παραδείγματα και πλαίσια μελέτης από την επικαιρότητα και, σπουδαιότερο, (ΙΙΙ) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις μελέτης. Συνεπώς, ο αναγνώστης κατανοεί, αλλά και εφαρμόζει πρακτικά και εύκολα τα θέματα που αναφέρονται στην τραπεζική οικονομική και τις κεφαλαιαγορές.

Σχόλια