Περιγραφή

Στο σχολικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μέσω της δραστηριότητάς τους δεν αποσκοπούν μόνο στη μετάδοση των σχολικών γνώσεων, αλλά επηρεάζουν ευρύτερα τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης.

Οι αξίες, οι απόψεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες στη διαμόρφωση και υλοποίηση του θεσμικού ρόλου του σχολικού συστήματος και στην κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη των ατόμων στο κοινωνικό πλαίσιο. Η σημαντικότητα, των αξιών των εκπαιδευτικών στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η διαπιστωμένη απουσία μελετών σχετικών με τις κοινωνικές και οικογενειακές αξίες τους, σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι τα βασικά κίνητρα που ώθησαν στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.

Από τα αποτελέσματα της στο Ν. Λέσβου διαφαίνεται ότι οι σημαντικότερες αξίες των εκπαιδευτικών είναι η υγεία, η αγάπη, η οικογένεια, η ελευθερία, και ακολουθούν με τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας η δουλειά και η εκπαίδευση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αξίες που πρέπει να καλλιεργούνται στα παιδιά από την οικογένεια είναι το αίσθημα ευθύνης, η κριτική σκέψη, οι καλοί τρόποι, η ανεξαρτησία και η ανοχή και ο σεβασμός προς τους άλλους. Επίσης, ενώ η δημοκρατία θεωρείται το καλύτερο πολίτευμα, υπάρχει διάχυτη απογοήτευση σχετικά με ια τον τρόπο που λειτουργεί. Όσον αφορά στην εκπαίδευση υποστηρίζουν ότι χρειάζονται επενδύσεις και σταθερή εκπαιδευτική πολιτική προσαρμοσμένη στη σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών στη μετάδοση των αξιών γίνεται αντικείμενο μελέτης, αναλύοντας τη διαδικασία κοινωνικοποίησης και εσωτερίκευσης των κυρίαρχων αξιών στα νέα κοινωνικά υποκείμενα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά