Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 69 μελέτες του συγγραφέα που αναφέρονται όλες σε θέματα ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων,

η ελευθερία της εργασίας, η αξιοκρατία, οι φορείς των κοινωνικών παροχών, η επαγγελματική ελευθερία, το κοινωνικό δικαίωμα για αξιοπρεπή κατοικία, το κεκτημένο του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού, η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, η νομική φύση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η αδύνατη οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κλπ.

Όμως, στον παρόντα Τόμο προτάσσεται, κατ’ εξαίρεση, και μια ν έ α μελέτη που αναφέρεται στην “Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας” (σελ. 1-103), όπου, μεταξύ άλλων, προσεγγίζεται – με ερμηνεία του άρθρου 5 § 1 εδ. α΄ του Συντάγματος – το δόγμα της ελευθερίας, το περιεχόμενο του δικαιώματος της προσωπικότητας με τις ποικίλες εκδηλώσεις του, η αρχή της προσωπικής αυτονομίας, αλλά και οι περιορισμοί στην κατ’ αρχήν ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Στο τέλος του Τόμου παρατίθεται αναλυτικό καθ’ ύλην Ευρετήριο, ώστε να καθίσταται ευχερής ο άμεσος εντοπισμός πολλών επιμέρους εννοιών που είναι διάσπαρτες μέσα στο κείμενο των μελετών.

Σχόλια


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα