Περιγραφή

H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες ενός εξαμήνου, και ειδικότερα Α 2013, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 30.6.2013

Αναλυτικά:
1. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 04/2012 Αριθμ. Α2 -1145 (ΦΕΚ Β΄ 3313/12.12.2012)
Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του.

2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.4.2013), "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα. Και στη συνέχεια στο άρθρο 53 αναφέρονται οι ποινικές κυρώσεις αυτού.

3. ΚΥΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4000/4/32-λα΄ (ΦΕΚ Β 2805/17.10.2012)
Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

4. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4138/ 2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.03.2013), "Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις".
Μεταξύ των άλλων αναφέρεται σε τροποποιήσεις του Δασικού Κώδικα και δη του ΝΔ 86/1969 και δη τα άρθρα 268 επ παράνομη υλοτομία κ.λπ.

5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 92/19.4.2013), "Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις".
Το άρθρο 79 περιλαμβάνει και τροποποιήσεις του ν 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων. Το άρθρο 81 § 1 περιλαμβάνει και τροποποιήσεις του Ν.Δ. 68 της 18/18.12.1968. Περί συγκροτήσεως του κατά το άρθρον 52 του Συντάγματος Συμβουλίου Χαρίτων και της ενώπιον αυτού διαδικασίας. (Α'301)

6. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219/03.06.2011), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 ν 4139/2013
Περιέχει διατάξεις και τη νομοθεσία σχετικά με την εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις.

7. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2013 (ΦΕΚ Α΄ 15/21.1.2013)
Περιέχει διατάξεις και τη νομοθεσία σχετικά με την Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010).

8. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 108/2013 (ΦΕΚ Α 141/12.6.2013)
Περιέχει διατάξεις και τη νομοθεσία σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

9. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4097/2012 (ΦΕΚ Α' 235/03/12/2012) - όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το 2013
Περιέχει διατάξεις σχετικά με την Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

10. ΝΟΜΟΣ 4033/2012 (ΦΕΚ Α 264/22.12.1012) όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το 2013, και δη με τον ν. 4150/2013
Περιέχει διατάξεις σχετικά με την Προσαρμογή στην Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - Ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις

11. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 84/12.4.2013), "Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις".
Μεταξύ των άλλων αναφέρεται σε τροποποιήσεις του ν 4002/2011 σχετικά με τα παίγνια, βλ άρθρα 22 και 24 του ν 4141 /2013. Επίσης αναφέρεται και σε τροποποιήσεις του ν 2523/1997 σχετικά με Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις, βλ άρθρο 34 του ν. 4141/2013).

12. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) και ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012), "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις".
Με τους ως άνω νόμους τροποποιείται ο Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230/2.10.2002), σχετικά με την Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και δη οι σχετικές ποινικές και οι Διοικητικές του κυρώσεις.

13. ΝΟΜΟΣ 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65/31.5.1982), όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του μέχρι και το 2013.
Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις.

14. ΚΥΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1049/29/04/2013)
Περιέχει διατάξεις σχετικά με την Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, και την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.

Σχόλια


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα