Περιγραφή

O Β΄ τόμος του βιβλίου " Φυσική Α΄ Λυκείου" γράφτηκε σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τον νέο τρόπο αξιολόγησης στο Λύκειο. Οργανώνεται σε πέντε (5) διδακτικές ενότητες καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας με απάντηση
Ερωτήσεις προσομοίωσης σύμφωνα με το 1ο θέμα
Λυμένες ασκήσεις σύμφωνα με το 3ο θέμα
Ασκήσεις προς λύση σύμφωνα με το 3ο θέμα
Λυμένες ασκήσεις σύμφωνα με το 2ο θέμα
Ασκήσεις προς λύση σύμφωνα με το 2ο θέμα
Λυμένες ασκήσεις σύμφωνα με το 4ο θέμα
Ασκήσεις προς λύση σύμφωνα με το 4ο θέμα
Κριτήρια Αξιολόγησης ανά διδακτική ενότητα
Τράπεζα Θεμάτων
[παρουσιάζονται ταξινομημένα κατά διδακτικές ενότητες όλα τα θέματα της Τράπεζας του Ι.Ε.Π.]
Απαντήσεις των ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις των θεμάτων της Τράπεζας του Ι.Ε.Π. καθώς και οι απαντήσεις των ερωτήσεων και οι λύσεις των ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης του βιβλίου.

Σχόλια