Περιγραφή

Περιέχει:

- Αναλυτική θεωρία με εφαρμογές
- Μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων - Λυμένα παραδείγματα
- Θέματα αξιολόγησης (σύμφωνα με το 1ο θέμα των Εξετάσεων)
- Ασκήσεις για λύση (σύμφωνα με το 2ο, 3ο, 4ο θέμα των Εξετάσεων)
- Κριτήρια Αξιολόγησης
- Επαναληπτικά θέματα Γ και Δ Πανελλαδικών Εξετάσεων
- Παραρτήματα:
Ι. Χαρακτηριστικές ομάδες - Ομόλογες σειρές
ΙΙ. Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων
ΙΙΙ. Συντακτική ισομέρεια

Σχόλια