Περιγραφή

Αναλυτικά περιλαμβάνει:
1) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:α) Βασικός κορμός πολεοδομικής Νομοθεσίας β) Διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης γ) Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) δ) Άδειες λειτουργίας καταστημάτων ε) Άδειες εκτός σχεδίου ε) Αιγιαλός - Παραλία στ) Δασικοί χάρτες - Ελεγκτές δόμησης.
2) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός:Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών - Χρήση κτιρίων - Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα - Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές - Συντελεστής δόμησης - Ποσοστό κάλυψης - Συντελεστής όγκου - Θέση και ύψος κτιρίου - Αφετηρία μέτρησης υψών - Λειτουργικά ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου-Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Ηχομόνωση- Ηχοπροστασία με πίνακες κριτηρίων.
3) Νόμος 4030/11: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
4) Νέος Κώδικας Κτιριοδομικού Κανονισμού:
- Ταξινόμηση των κτιρίων και των δομικών κατασκευών σύμφωνα με τη χρήση τους για την εφαρμογή του κτιριοδομικού κανονισμού.
- Πληθυσμός-Ασφάλεια και αντοχή των κτιρίων - Δόμηση κοντά σε ρέματα - Πυροπροστασία - Τοίχοι στα όρια των οικοπέδων - Μεσότοιχοι.
- Κεκλιμένα επίπεδα κυκλοφορίας πεζών - Στηθαία - Κινητά προστεγάσματα - Απομάκρυνση ομβρίων από εξώστες και δώματα.
- Κτιριοδομικός κανονισμός για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
- Δημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα.
5) Τεύχος Τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ.Χρήση κτιρίων - Ειδικές περιπτώσεις. Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές.
6) Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός
7) Νόμος 4178/13:Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης, Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
8) Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.):
- Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
- Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
- Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
- Κατηγορίες και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
- Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
9) Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
10) Τοπογραφικά - Κτηματολόγιο

Σχόλια


Δείτε κι αυτά