Περιγραφή

Περιλαμβάνει με ανάλυση κατ' άρθρο τις διατάξεις του "Νέου Οικοδομικού Κανονισμού" (ΝΟΚ)(Ν.4067/12) και τις διατάξεις του "Νέου Τρόπου έκδοσης Αδειών Δόμησης"(Ν.4030/11) ενημερωμένες και συμπληρωμένες κατ' άρθρο με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους πρόσφατους νόμους 4258/14 και 4315/14. Επίσης περιλαμβάνει με ανάλυση κατ' άρθρο τις διατάξεις του "Νέου κώδικα κτιριοδομικού κανονισμού" με ενσωματωμένα τα πρόσφατα σχετικά κείμενα της νομοθεσίας που άπτονται των κτιριοδομικών κανόνων, καθώς και υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
1) Πολεοδομική Νομοθεσία
2) Νέος οικοδομικός κανονισμός
3) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
4) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορεύματα, πυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
5) Νέος Κώδικας Κτιριοδομικού Κανονισμού:
- Ταξινόμηση των κτιρίων και των δομικών κατασκευώ σύμφωνα με τη χρήση τους για την εφαρμογή του κτιριοδομικού κανονισμού.
- Πληθυσμός - Ασφάλεια και αντοχή των κτιρίων - Δόμηση κοντά σε ρέματα - πυροπροστασία - Τοίχοι στα όρια των οικοπέδων.
- Κεκλιμένα επίπεδα κυκλοφορίας πεζών - Στηθαία - Κινητά προστεγάσματα - Απομάκρυνση ομβρίων από εξώστες και δώματα.
- Κτιριοδομικός κανονισμός για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία - Δημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα.
Επίσης περιλαμβάνει Τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.)
- Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές
- Συντελεστής δόμησης - Ποσοστό κάλυψης - Συντελεστής όγκου - Θέση και ύψος κτιρίου - Αφετηρία μέτρηση υψών.
- Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου. Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτυς χώρους.
6) Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης. Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
7) Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.
8) Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων:
- Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσηςκτιρίων και μελέτη.
- Κατηγορίες και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
- Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
- Τελικές διατάξεις

Τέλος, παράχεται δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά