Περιγραφή

Είναι ένας τόμος με CD-ROM που, συνοπτικά, περιλαμβάνει όλο το νομικό πλαίσιο που διέπει την ηλεκτρονική αεροπορική φορτωτική και την αστική ευθύνη του διεθνούς αερομεταφορέα εμπορευμάτων.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α.) Η αυτονομία και ιδιαιτερότητα του διεθνούς αεροπορικού δικαίου. Ιστορική ανασκόπηση και διακρίσεις.
Β.) Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης της διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων και ο ενεργός ρόλος διεθνών οργανισμών και ενώσεων στο χώρο της διεθνούς αεροπορίας:
1) Το σύστημα κανόνων της Βαρσοβίας και τον εκσυγχρονισμό του με τη διεθνή σύμβαση του Μόντρεαλ. Η αρχη της παράλληλης εφαρμογής των διεθνών αεροπορικών συμβάσεων.
2) Η ρύθμιση της εσωτερικής αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων και η έλλειψη κοινοτικής ρύθμισης στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου.
3) Διεθνείς οργανισμοί και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα της διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων.
Γ.) Ειδικότερες νομικές ρυθμίσεις που αφορούν τη διεθνή αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων:
1) Πεδίο εφαρμογής του συστήματος κανόνων της Βαρσοβίας και της συμβάσεως του Μόντρεαλ.
2) Τα συμβαλλόμενα πρόσωπα και ενδιάμεσα πρόσωπα στη διεθνή αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων.
3) Οι τίτλοι διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων.
Δ.) Η εφαρμογή και η λειτουργική χρησιμότητα της ηλεκτρονικής αεροπορικής φορτωτικής στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών:
1) Η αποϋλοποίηση της παραδοσιακής αεροπορικής φορτωτικής και η υποκατάστασή της με ηλεκτρονικά μέσα.
2) Η διαδικασία έκδοσης και τυπικά γνωρίσματα της ηλεκτρονικής φορτωτικής στη διεθνή αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων.
3) Η αξιογραφική ιδιότητα της παραδοσιακής αεροπορικής φορτωτικής, η προβληματική της αποϋλοποίησης και η αξιογραφική λειτουργία της ηλεκτρονικής αεροπορικής φορτωτικής.
4) Η εφαρμογή κανόνων δικαίου που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διεθνή σύμβαση πώλησης στην ηλεκτρονική αεροπορική φορτωτική.
Ε.) Η αστική ευθύνη του διεθνούς αερομεταφορέα εμπορευμάτων κατά το σύστημα κανόνων της Βαρσοβίας και τη σύμβαση του Μόντρεαλ:
1) Η ειδική περιπτωσιολογία συρροής συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης στη διεθνή αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων.
2) Το ανώτατο όριο ευθύνης για την πρόκληση ζημιάς στα εμπορεύματα και έκταση της καταβαλλόμενης αποζημίωσης. Η απαλλαγή του αερομεταφορέα από την ευθύνη του.
3) Η ρύθμιση της συνευθύνης ετέρων προσώπων για την πρόκληση ζημιάς κατά την αερομεταφορά των εμπορευμάτων.
4) Η αγωγή αποζημίωσης και ειδικότερα δικονομικά ζητήματα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά