Περιγραφή

Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει οδηγίες και αναλύσεις για την συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κ1, Ν (Φ.ΕΝ.Π) και Ε9 για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α. Γενικές πληροφορίες:
Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση - πως δηλώνεται το εισόδημα. Πώς, πότε και πού υποβάλεται η δήλωση - Φορολογία εισοδημάτων συζύγων - ανήλικων άγαμων παιδιών. Υπολογισμός και καταβολή της οφειλής - Δικαιολογητικά που υποβάλονται με τη δήλωση. Οδηγίες για τη συμπλήρωση όλων των κωδικών των πινάκων:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 11 του Ε1.
Προσδιορισμός του φόρου μισθωτών - συνταξιούχων. Προσδιορισμός του φόρου για εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Προσδιορισμός του φόρου για εισοδήματα Ά κατηγορίας και από κινητές αξίες. Συμπληρωματικός φόρος.
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη οικονομικού έτους 2014.
Β. Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9
Γ. Σημαντικές φορολογικές αλλαγές απο 1/1/2015
Αναστολή ισχύος του φόρου υπεραξίας 15% μέχρι 31/12/2016. Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των αγροτών (13%). Αλλαγή στις αποδείξεις (θα συγκεντρώνουμε το 10% του εισοδήματος). Η φορολογία των φοιτητών και των ανέργων. Ποιες επιχειρήσεις απαλάσσονται από το φόρο. Νέος τρόπος φορολόγησης στα εισοδήματα από ενοίκια. Φορολόγηση κέρδους από μεταβίβασημετοχών, ομολόγων κ.λ.π.
Δ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τρόπος συμπλήρωσης των εντύπων Κ1 περιουσικών στοιχείων που θα υποβάλεται με το Ε1 για πρώτη φορά.
Ε.Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών οντοτήτων. Δαπάνες που εκπίπτουν απότο εισόδημα. Προσδιορισμός του φορολογητέουεισοδήματος. Υπολογισμός του φόρου και καταβολή αυτού.
ΣΤ. Μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους: Πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεωνπου εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα. Μοναδικοί συντελεστές αμοιβών ελεύθερων επαγγελμάτων και τέλος μοναδικοί συντελεστές καθαρού εισοδήματος των γεωργικών επιχειρήσεωνπου εφαρμόζονται στοακαθάριστο εισόδημά τους.

Σχόλια