Περιγραφή

Το βιβλίο «Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας - Τόμος Α΄: Προγραμματισμός εφαρμογών» αποτελεί το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου που αφορά σε όλα τα στάδια επεξεργασίας σε ένα σύστημα υποβοηθούμενης (Computer Aided Diagnosis-CAD) ή πλήρως αυτοματοποιημένης διάγνωσης (Automated Computer Diagnosis - ACD), εστιασμένο κυρίως στην ανάπτυξη αντίστοιχου λογισμικού εφαρμογών, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις απαραίτητες θεωρητικές έννοιες και αλγορίθμους Ανάλυσης Ιατρικής Εικόνας (Image Analysis & Medical Imaging) και Αναγνώρισης Προτύπων (Pattern Recognition). Το υλικό του βιβλίου είναι πλήρως αυτόνομο και επικεντρώνεται στην ανάλυση υπερηχογραφικής εικόνας ανθρωπίνου ήπατος με σκοπό τον αυτόματο χαρακτηρισμό δειγμάτων ιστού, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που βασίζονται στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής Μάθησηε. Το υλικό που παρουσιάζεται έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο σε ότι αφορά αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης και Ανάλυσης Εικόνας, όσο και προγραμματισμού (ANSI C/C++) αλγορίθμων Αναγνώριση; Προτύπων. Συνοδεύεται από πηγαίο κώδικα έκτασης πάνω από 12.000 γραμμές και πλήρη περιγραφή για όλα τα προγράμματα που παρουσιάζονται ως υλοποιήσεις συγκεκριμένων αλγορίθμων και μεθοδολογιών.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά