Περιγραφή

Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τον "Ενιαίο Φόρο Ακινήτων" σύμφωνα με το νόμο 4223/12/2013, τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής του Ε9 με παραδείγματα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα κοινωφελών Περιουσιών Ν.4182/2013.
Αναλυτικά περιλαμβάνει :
Α). Ενιαίος φόρος Ακινήτων :
1) Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου. Απαλλαγές από τον Ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Υπολογισμός του κύριου φόρου, καθώς και του συμπληρωματικού. Προσδιορισμός Ενιαίου φόρου ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης. Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής του φόρου. Εξόφληση φόρου - Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.
2) Φορολογία πλοίων και άλλες ρυθμίσεις . Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου. Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων.
3) Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
4) Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174 στ' άρθρα 39-52.
5) Τέλος συμπλήρωση και υποβολή των Ε9 με παραδείγματα.
Β). Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών :
Γενικές διατάξεις - Μητρώο κοινωφελών περιουσιών. Εκκαθαριστικές, εκτελεστές διαθηκών, Διοικητές Ιδρυμάτων. Εκκαθάριση περιουσιών προς το δημόσιο χωρίς όρο. Περιουσίες για εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από πρόσωπα εκτός του δημοσίου.
Κοινωφελή ιδρύματα - Σχολάζουσες κληρονομιές - Υποχρεώσεις διαχειριστών και Τραπεζών - Δικονομικές διατάξεις - Πειθαρχικές και Ποινικές διατάξεις - Άλλες διατάξεις - Ειδικές - Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις.

Σχόλια