Περιγραφή

Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση τη νομοθεσία που διέπει τις κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα με πίνακες και διαγράμματα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.
Όλες οι ανωτέρω διατάξεις είναι ενημερωμένες και συμπληρωμένες με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις και Υπουργικές αποφάσεις.

Αναλυτικά ανά κεφάλαιο περιλαμβάνει:
Α' Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματς
1) Πεδίο εφαρμογής - Βάσεις μελέτης και υπολογισμοί
2) Δεδομένα για το σκυρόδεμα, για το χάλυβα και για την προένταση
3) Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και γεωμετρικά δεδομένα
4) Γενικές αρχές υπολογισμού και προσδιορισμός της εντατικής κατάστασης
5) Γραμμικά δομικά στοιχεία - Πλάκες και δίσκοι
6) Οριακή κατάσταση αστοχίας από μεγέθη ορθής έντασης
7) Οριακή κατάσταση αστοχίας από στρέψη, από διάτρηση και παραμορφώσεις του φορέα
8) Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας από ρηγμάτωση και παραμορφώσεις
9) Κανόνες λεπτομερειών όπλισης και κανόνες διαμόρφωσης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων
10) Εκλογή των υλικών και εκτέλεση των εργασιών
11) Ποιοτικός έλεγχος και συντήρηση και επισκευή/ενίσχυση των κατασκευών
Β' Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος:
1) Κατηγορίες σκυροδέματος - Όροι και συμβολισμοί
2) Παραγωγή, μεταφορά και παράδοση σκυροδέματος: α) Υλικά παρασκευής σκυροδέματος - Σύνθεση σκυροδέματος - Ανάμειξη σκυροδέματος - Μεταφορά και παράδοση σκυροδέματος
3) Εργοστασιακό Σκυρόδεμα: Εγκαταστάσεις και μηχανικός εξοπλισμός - Έλεγχος των υλικών - Ζύγιση και διαδικασία ανάμειξης των υλικών - Μεταφορά και παραλαβή
4) Σκυρόδεμα πρόσθετων απαιτήσεων: Σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα που περιέχει θαλάσσια άλατα - Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά και τριβή - Σκυρόδεμα για θαλάσσιες κατασκευές μειωμένης υδατοπερατότητας και ανθεκτικό σε παγετό - Προσβολή από ψύξη / απόψυξη
5) Έλεγχος σκυροδέματος και επανέλεγχοι
6) Απαιτήσεις για την εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα: Ξυλότυποι και ικριώματα υποστήριξης - Διάστρωση σκυροδέματος και συμπύκνωση - Σκυροδέτηση με υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Γ' Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός:
1) Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού 2) Σεισμική απόκριση κατασκευών 3) Κριτήρια σχεδιασμού και κανόνες εφαρμογής 4) Θεμελιώσεις αντιστήριξης, γεωκατασκευές 5) Σεισμικές κινήσεις εδάφους 6) Ειδικοί κανόνες για φέροντα στοιχεία από ωπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα 7) Ειδικοί κανόνες για προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια 8) Ισοδύναμες στατικές εκκεντρότητες 9) Ενδεικτική αναλυτική μέθοδος για τον υπολογισμό του οριακού φορτίου ορθογωνικής επιφανειακής θεμελίωσης
Τέλος περιλαμβάνει χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας για όλους τους νομούς και δήμους της Ελλάδας.

Σχόλια