Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει τη σχέση της σύγχρονης παλιννόστησης (1974 μέχρι σήμερα) με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα μεταναστευτικά κύματα από και προς τον ελλαδικό χώρο, από τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου μέχρι σήμερα, τους πληθυσμούς που χαρακτηρίζονται ως "παλιννοστούντες", την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση της παρουσίασης της σχέσης του με τη σύγχρονη παλιννόστηση.
Περιγράφει, ακόμη, τους οικονομικούς, θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες του κοινωνικού αποκλεισμού των όμογενών, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης των όμογενών μεταναστών.

Σχόλια