Περιγραφή

Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν την αφήγηση ως εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των µικρών παιδιών η αφήγηση αποκτά µία ιδιαίτερη σηµασία, καθώς ο προφορικός λόγος αποτελεί ένα γνωστικό εργαλείο για το µικρό παιδί.

Στο βιβλίο αυτό προτείνεται ένα πλάνο σχεδιασµού αφηγηµατικής διδασκαλίας σύµφωνα µε µια τέτοια θεώρηση για την αφήγηση ιστοριών, και ειδικότερα τη θεωρία του Kieran Egan, και αναλύονται τα βήµατα για το σχεδιασµό ενός διδακτικού αφηγηµατικού πλαισίου. Συγχρόνως, παρουσιάζονται ιστορίες και δραστηριότητες για θέµατα του Φυσικού Περιβάλλοντος που αποτελούν πλέον παγκοσµίως άµεσες προτεραιότητες της εκπαίδευσης για το περιβάλλον (όπως η κλιµατική αλλαγή και η λειψυδρία), οι οποίες εφαρµόστηκαν σε νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στην/στον εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να εντάξει την αφήγηση στην διδακτική πράξη και να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε τη χρήση της ιστορίας, του κατεξοχήν νοητικού/µαθησιακού εργαλείου του µικρού παιδιού.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά