Περιγραφή

Περιέχει πέντε λαϊκά παραμύθια:

- Ο βασιλιάς των πουλιών
- Το χρυσό βέργκι
- Το πουλί και τ αηδόνι
- Ο κότσυφας και η αλεπού
- Το πουλί του καταράκτη

Σχόλια