Περιγραφή

Μέρος Ι Το σκεπτικό της ΕΚΕ - Ο μεταβαλλόμενος κόσμος μας και η εξέλιξη της ΕΚΕ, Από τις πυραμίδες της ΕΚΕ στη διαμοιραζόμενη αξία και ακόμα παραπέρα: Υποδείγματα και πλαίσια της ΕΚΕ, Κινούμενοι πέρα από τους μετόχους: Ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,
Μέρος ΙΙ Προσεγγίσεις και εφαρμογή της ΕΚΕ - Επιχειρηματική ηθική: Πώς η φιλοσοφία μπορεί να μας βοηθήσει στη λήψη ηθικών αποφάσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις, Βιωσιμότητα του περιβάλλοντος: O ρόλος των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, Η υπεύθυνη ηγεσία ως πηγή έμπνευσης για την ΕΚΕ, Όλοι μαζί: Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην ΕΚΕ,
Μέρος IIΙ Εργαλεία μέτρησης και επικοινωνίας της ΕΚΕ - Αντίκτυπος της ΕΚΕ: Δημιουργία, μέτρηση και επικοινωνία του αντίκτυπου, Συγκριτική αξιολόγηση της ΕΚΕ: Πλαίσια, πρότυπα, πιστοποιήσεις και δείκτες, Εκθέσεις απολογισμού της ΕΚΕ, ΕΚΕ και μάρκετινγκ: Τα τρία θέματα, Πορεία προς τα εμπρός: Κάνοντας την αλλαγή

Σχόλια