Περιγραφή

Στο βιβλίο εξετάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικές ενότητες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό κινητών συσκευών Android, με τη βοήθεια πολλά παραδειγμάτων.

Μεταξύ άλλων εξετάζονται:
- Δομή εφαρμογών Android
- Σχεδίαση διεπαφής χρήστη
- Εκτέλεση και αποσφαλμάτωση εφαρμογών
- Δραστηριότητες και εφαρμογές
- Μηχανισμός προθέσεων
- Νήματα και χειριστές
- Υπηρεσίες
- Αποθήκευση δεδομένων
- Πάροχοι περιεχομένου
- Υπηρεσίες επικοινωνιών
- Υπηρεσίες διαδικτύωσης
- Υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης

Σχόλια