Περιγραφή

Ο σκοπός των "Μέσων Προστασίας" των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων είναι τριπλός:
α. Να προλάβουν την βλάβη των στοιχείων τα οποία προστατεύουν, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να περιορίσουν στο ελάχιστο την έκταση της.
β. Να απομονώσουν έγκαιρα το στοιχείο της εγκατάστασης που έχει υποστεί την βλάβη από το υπόλοιπο ηλεκτρικό σύστημα, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η έκταση της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην κατανάλωση.
γ. Να αποτρέψουν ή να περιορίσουν κατά το δυνατόν το ενδεχόμενο να τεθούν σε κίνδυνο περιουσίες ή και ανθρώπινες ζωές.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο καλός σχεδιασμός και η καλή κατασκευή και επιλογή των ρυθμίσεων των «Μέσων Προστασίας» των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, αποτελούν βασική Προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους.

Η συνεχής ανάπτυξη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και η μεγάλη σημασία την οποία έχει για την σύγχρονη ζωή η εξασφάλιση της συνεχούς κατά το δυνατόν παροχής της, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη αντίστοιχα σύνθετων διατάξεων προστασίας, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται αξιοποιώντας την τεχνολογική ανάπτυξη άλλων σχετικών κλάδων. Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν αφενός μεν την τεχνική της εκτίμησης των πιθανών να συμβούν βλαβών και της αντίστοιχης συμπεριφοράς του ηλεκτρικού συστήματος, αφετέρου δε την κατασκευή των κατάλληλων διατάξεων που θα διαγνώσουν έγκαιρα την δημιουργούμενη επικίνδυνη κατάσταση (των "Ηλεκτρονόμων" - Η/Ν) και θα δώσουν τις κατάλληλες εντολές στα "Μέσα διακοπής" (τους Διακόπτες ή τις Ασφάλειες), ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που προαναφέρθηκαν. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Σχόλια