Περιγραφή

Περιέχει:
I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Βασικές αρχές κυκλωμάτων, Εισαγωγή στην πλατφόρμα Arduino,
II: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ, Blink LED, Seven Segment Displays, Analog I/O,
III: ΣΕ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ, DC Motors, Πολυπλέκτες-Αποπολυπλέκτες, Barebone Arduino, Bitwise Operations, IV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας, Το πρωτόκολλο επικοινωνίας I2C,
V:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

Σχόλια