Περιγραφή

[...] Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η γνωριμία με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δυνατότητα εφαρμογής της σε τρία βασικά πεδία: έδαφος, ατμόσφαιρα και θάλασσα. Είναι προφανές, ότι λόγω του μεγάλου εύρους των εφαρμογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στα τρία αυτά πεδία, η αναφορά στις εφαρμογές δεν είναι εξαντλητική αλλά αποτελεί την βάση για την περαιτέρω ενασχόληση με αυτήν. Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί βασικές εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης: χερσαίο περιβάλλον (καταγραφή των χρήσεων γης, των ειδών βλάστησης, των τύπων εδαφών και πετρωμάτων), αστικό περιβάλλον, καιρός και κλίμα, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, θαλάσσιο περιβάλλον (παράκτιες ζώνες, νησιωτικές περιοχές, θαλάσσια ρύπανση), φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και τεχνολογικά ατυχήματα) και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την πληρότητα της παρουσίασης των εφαρμογών, γίνεται επίσης σύντομη αναφορά στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Τέλος το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει στον αναγνώστη τεχνικές για την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, ουσιαστικά δηλαδή μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συνδυαστική αξιοποίηση του πλούτου των διαφόρων φασματικών περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Για τους συγγραφείς του βιβλίου αυτή η δυνατότητα είναι συναρπαστική αλλά και εξόχως επιστημονική. Με την ανάλυση και την επεξεργασία μιας δορυφορικής εικόνας, ένας «κλειστός» κόσμος αποκαλύπτεται. Το φάσμα συμμαχεί με το χρήστη, οι ιδιότητες των υλικών ακτινογραφούνται, οι διακυμάνσεις τους ανάλογα με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας - συχνά ταχείες και έντονες - κωδικοποιούνται. Η πληροφορία που παραμένει κρυμμένη, αναμένει τη φυσική επιστήμη να την αποκαλύψει και να αναδείξει το δυναμικό της. Αρκεί να έχει πρώτα κατανοήσει τη σημασία της.

Το παρόν βιβλίο παρέχοντας τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις για τις αρχές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, αλλά και καλύπτοντας ένα φάσμα ειδικότερων γνώσεων και εφαρμογών, δεν απευθύνεται μόνο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει το συναρπαστικό κόσμο της παρατήρησης της γης από το διάστημα.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Σχόλια