Περιγραφή

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο "Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη".

Περιλαμβάνονται επίκαιρες εισηγήσεις για θέματα, όπως οι αξίες και τα θεμέλια της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, οι δυνατότητες εφαρμογής της, προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της, η θέση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, οι υπάρχουσες καλές πρακτικές και η αναζήτηση και επιλογή του ορθού δρόμου στη διαμόρφωση μιας οδηγίας για την αποκαταστατική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχόλια