Περιγραφή

Οι εσχάτως ψηφισθέντες νόμοι 4055 και 4072/2012 επέφεραν μερικές ακόμα, μικρές πάντως σε έκταση, αλλαγές στον πολύπαθο αρχικό νόμο 3588/2007, ο οποίος είχε υποστεί ήδη τον κλονισμό της βαθύτερης επέμβασης σε θεμελιώδεις ρυθμίσεις του με το ν. 4013/2011. Οι νέες ρυθμίσεις είναι περισσότερο διορθωτικές. Δεν καινοτομούν. Λαμβάνονται δε υπόψη και αναλύονται, όταν τούτο χρειάζεται, στην παρούσα νέα έκδοση του βιβλίου.

Σχόλια