Περιγραφή

Το βιβλίο Ερευνητική Εργασία Β΄ Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει:

- Κατατοπιστικές γνώσεις για όλα τα στάδια υλοποίησης της Ερευνητικής Εργασίας.
- Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα βήματα συγγραφής της Ερευνητικής Έκθεσης.
- Διεξοδικές συμβουλές για την αναζήτηση πληροφοριών σε διαδίκτυο και βιβλιοθήκες.
- Καταλόγους με προτεινόμενα θέματα και υποθέματα Ερευνητικών Εργασιών.
- Ολοκληρωμένα παραδείγματα Ερευνητικών Εκθέσεων.
- Προτάσεις εκπαιδευτικών επισκέψεων.
- Καταλόγους πηγών πληροφόρησης.
- Κείμενα ενημέρωσηε με χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή ερευνών.
- Επιπλέον πληροφοριακό υλικό για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη μέθοδο project κ.ά.

Δεν περιορίζεται μόνο στα απολύτως απαραίτητα για το μάθημα, αλλά παρουσιάζει και θέματα όπως οι εκπαιδευτικές τεχνικές, τα είδη έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία κ.ά., συγκροτώντας ένα ολοκληρωμένο έργο.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά