Περιγραφή

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου και µεγέθους µηχανολογικού εξοπλισµού, ώστε να καλυφθούν στον βέλτιστο βαθµό οι ανάγκες µιας αγροτικής εκµετάλλευσης, αποτελεί πολύπλοκο θέµα, καθώς εξαρτάται από διάφορους µεταβλητούς και αλληλεξαρτώµενους παράγοντες, που συνήθως η σηµασία τους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια (π.χ. τοπικές συνθήκες καλλιέργειας, εποχικός χαρακτήρας γεωργικών εργασιών και άρα αχρησία εξοπλισµού για πολύ καιρό, ανάγκη για έγκαιρη εκτέλεση εργασιών για µέγιστη παραγωγή κ.λπ.). Όµως αυτή η επιλογή είναι η κυριότερη και η δυσκολότερη για τον αγρότη. Είναι η κυριότερη γιατί πάνω από το ένα τρίτο του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων προέρχεται από το κόστος της µηχανικής εργασίας, που σηµαίνει ότι ο αγρότης, για να µεγιστοποιήσει το κέρδος του, πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή επιλογή και αξιοποίηση των γεωργικών µηχανηµάτων. Και είναι η δυσκολότερη γιατί πολλά στοιχεία που χρειάζονται για τον υπολογισµό του κόστους εργασίας των µηχανηµάτων δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν ακριβώς, αλλά µπορεί µόνο να γίνουν προβλέψεις και εκτιµήσεις γι’ αυτά.

Το βιβλίο αυτό, προϊόν πρωτότυπης δεκαετούς έρευνας στην περιοχή Βούρκος του νοµού Φοινίκης, προτείνει τη µεθοδολογία και έρχεται να δώσει τη λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήµατα.

Σχόλια